ممنوعیت انجام در رشته های پزشکی و پیراپزشکی

مدرکجو در خصوص رشته‌‌های گروه علوم پزشکی از ابتدای سال 1400 فعالیتی ندارد و در خصوص رشته‌های غیرپزشکی کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت

و به هیچ درخواستی خصوص رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی همچون پزشکی عمومی ، دندانپزشکی ، دندانسازی ، پروتز دندان ، پرستاری ، فوریت پزشکی و … پاسخ نخواهیم داد.

فروش مدارک تحصیلی قابل استعلام از وزارت علوم
و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد