خدماتی در خصوص مدارک غیردانشگاهی نداریم!

امکان ارائه خدمات در خصوص مدارک وزارت آموزش و پرورش از جمله مدارک سیکل ، دیپلم و پیش دانشگاهی و فنی‌و‌حرفه‌ای و دوره‌های مهارت آموزی را نداریم.

صرفاً در خصوص مدارک دانشگاهی در رشته های غیرپزشکی فعالیت داریم